Зареєстрований Затверджений icon

Зареєстрований ЗатвердженийНазваниеЗареєстрований Затверджений
Дата конвертации30.06.2013
Размер144.9 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Зареєстрований Затверджений

Міністерством юстиції Установчою конференцією

України нотаріусів України

Свідоцтво № 467 від 08.06.1993 р. 22.04.1993 року.


Зміни та доповнення до Статуту затверджені Третьою конференцією Української нотаріальної палати

09.08.1997 р.

Погоджено

із змінами і доповненнями

"19" грудня 1997 р.


Зміни та доповнення до Статуту затверджені Звітно-виборчою конференцією Української нотаріальної палати

16.12.2005 р.


Погоджено

із змінами і доповненнями

"___"__________2005 р.


С Т А Т У Т


^ УКРАЇНСЬКОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ

ПАЛАТИ


м. Київ - 2005 р. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цілі і завдання Української нотаріальної палати


1.1. Українська нотаріальна палата (УНП) є добровільною всеукраїнською громадською організацією нотаріусів, що діє на засадах гласності, самоврядування і у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, а також цього Статуту.


1.2. Основна мета діяльності Української нотаріальної палати - об`єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для задоволення та захисту їх законних професійних, соціальних та інших спільних інтересів, сприяння підвищенню їх професійного рівня, вдосконаленню правової допомоги, що надається органами нотаріату громадянам, підприємствам і організаціям, охороні їх інтересів при заподіянні шкоди внаслідок незаконних дій нотаріусів.


1.3. Основними завданнями Української нотаріальної палати є:

підвищення ролі нотаріату в умовах формування в Україні ринкових відносин, престижу професії нотаріуса, створення умов для активної діяльності членів нотаріальної палати на основі єдності їх професійних інтересів;

сприяння вдосконаленню діяльності нотаріусів - членів УНП по

правовому обслуговуванню громадян, підприємств і організацій;

надання членам УНП методичної та інформаційної допомоги;

забезпечення захисту законних соціальних інтересів членів палати, реалізації їх прав;

сприяння у захисті інтересів громадян та організацій при заподіянні їм шкоди з вини нотаріуса;

сприяння розвитку міжнародних зв`язків з метою зміцнення наукових і професійних контактів членів нотаріальної палати, обміну досвідом, співробітництва з міжнародними організаціями нотаріату.


1.4. Українська нотаріальна палата може входити до Спілки юристів України, інших громадських організацій, в тому числі міжнародних, як колективний член.


1.5. Для здійснення своїх цілей Українська нотаріальна палата у встановленому порядку:

подає до державних або місцевих органів державної влади і управління пропозиції по вдосконаленню діяльності нотаріату;

сприяє науковій розробці питань вдосконалення нотаріальної діяльності, впровадженню ефективних форм обслуговування;

аналізує нотаріальну практику, спільно з Міністерством юстиції України готує методичні рекомендації з питань застосування чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, надає нотаріусам необхідну інформаційну допомогу;

самостійно або спільно з державними органами і громадськими організаціями проводить конференції, семінари та інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів, забезпеченню їх відповідною літературою по всіх напрямках діяльності, організує професійну підготовку юристів до роботи в органах нотаріату;

займається видавничою діяльністю;

організує професійні і наукові контакти членів нотаріальної палати з нотаріусами зарубіжних країн, укладає відповідні угоди, здійснює обмін делегаціями нотаріусів;

створює у встановленому законодавством порядку госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи;

утримує об`єкти соціально - культурного та іншого призначення;

утворює цільові фонди;

заохочує членів палати за активну роботу, вносить пропозиції у відповідні органи влади і управління про нагородження членів нотаріальної палати, надає їм матеріальну та іншу допомогу.

2. Членство в Українській нотаріальній палаті.

Права і обов`язки членів нотаріальної палати.


2.1. Українська нотаріальна палата створюється на принципах індивідуального та колективного членства.

Індивідуальними членами Української нотаріальної палати можуть бути нотаріуси та інші працівники органів нотаріату, нотаріуси - пенсіонери, працівники органів юстиції, робота яких безпосередньо пов'язана з організацією нотаріальної діяльності.


2.2. В Українську нотаріальну палату як колективні члени можуть входити інші громадські організації, які поділяють її цілі та інтереси, за рішенням їх колективів.


2.3. Прийом громадян у члени Української нотаріальної палати та вихід з неї провадяться за рішенням відділення нотаріальної палати на підставі їх письмових заяв.

Прийом колективних членів Української нотаріальної палати та вихід з неї провадяться на підставі рішення керівного органу громадської організації за рішенням Ради Української нотаріальної палати з наступним затвердженням цього рішенням Конференцією членів нотаріальної палати.

Заява про вступ до нотаріальної палати та про вихід з неї розглядається на протязі одного місяця з дня її подачі.


2.4. Кожний вступаючий у члени нотаріальної палати вносить вступний внесок в розмірі 30 гривень , щомісячний членський внесок складає: для приватних нотаріусів - 70 гривень, для державних нотаріусів - 10 гривень. Членські внески перераховуються на розрахунковий рахунок Палати.

Нотаріуси -пенсіонери від сплати вказаних внесків звільняються.

Розмір внесків колективних членів нотаріальної палати і порядок їх сплати встановлюються Радою нотаріальної палати за погодженням з колективним членом, якщо інше не передбачено його статутом.


 1. Члену Української нотаріальної палати видається членський квиток, зразок якого затверджується Радою Палати. 1. Члени нотаріальної палати рівноправні.

Член нотаріальної палати має право:

брати участь в роботі нотаріальної палати та управлінні її справами;

обирати і бути обраним до органів управління і контролю нотаріальної палати усіх ланок;

вносити на розгляд нотаріальної палати пропозиції з питань її діяльності;

одержувати інформацію, що є в розпорядженні будь-якого органу нотаріальної палати;

брати участь в роботі будь-якого органу нотаріальної палати з правом дорадчого голосу;

користуватися допомогою нотаріальної палати в захисті своїх соціальних прав;

користуватися видавничою базою нотаріальної палати, створюваними нею об`єктами соціального і культурного призначення, всіма видами консультативної, правової та методичної допомоги;

брати участь в обговоренні будь-якого питання, що стосується його прав і обов`язків, подавати скарги і заперечення відповідним органам нотаріальної палати.


2.7. Колективний член нотаріальної палати має право користуватися різними послугами нотаріальної палати (оренда майна, транспортні послуги тощо), а також її консультативною допомогою та правовим захистом, делегувати свого представника до вищих органів управління нотаріальної палати.

Взаємовідносини між нотаріальною палатою та її колективним членом будуються на договірних засадах.

Будь-яке рішення, що торкається майнових прав колективного члена, може бути прийняте тільки за його згодою.


 1. Член нотаріальної палати зобов`язаний:


дотримуватися Статуту нотаріальної палати;

виконувати рішення Конференції, виборних органів управління і контролю;

виконувати свої обов`язки перед нотаріальною палатою, пов`язані з участю в її діяльності;

сплачувати членські внески;


2.9. Членство в Українській нотаріальній палаті припиняється у випадках:


виходу із нотаріальної палати за власним бажанням;

виключення із нотаріальної палати.


2.10. Виключення з Української нотаріальної палати провадиться у випадках:


порушення Статуту Української нотаріальної палати;

засудження члена нотаріальної палати за вчинення злочину після набрання вироком законної сили, а також вчинення іншого проступку, несумісного зі званням члена нотаріальної палати;

систематичного ухилення від участі в роботі нотаріальної палати;

несплати членських внесків без поважних причин на протязі понад 2-х місяців.


Рішення про виключення з членів нотаріальної палати вважається дійсним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах, які перебувають на обліку у відділенні нотаріальної палати.


Рішення про виключення з членів нотаріальної палати може бути оскаржене протягом одного місяця в Раду нотаріальної палати. Подання скарги зупиняє виконання прийнятого рішення.


 1. Структура Української нотаріальної палати. Порядок формування. Компетенція органів нотаріальної палати


3.1. Місцевими осередками Української нотаріальної палати є первинні організації і відділення.

Для розв`язання практичних завдань, проведення організаторської та іншої роботи згідно з цілями і завданнями нотаріальної палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються відділення нотаріальної палати. При наявності не менше трьох членів в управліннях юстиції, нотаріальних конторах можуть створюватись первинні організації нотаріальної палати.


3.2. У своїй практичній діяльності відділення і первинні організації Української нотаріальної палати керуються цим Статутом, Положеннями про відділення і первинні організації Української нотаріальної палати, а також рішеннями Ради нотаріальної палати.

Положення про відділення і первинні організації Української нотаріальної палати приймаються їх керівними органами і затверджуються Радою Української нотаріальної палати.

Відділення нотаріальної палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі набувають статусу юридичної особи в разі їх реєстрації у встановленому порядку. Первинні організації не мають статусу юридичної особи і легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення у встановленому чинним законодавством порядку.


 1. Відділення Української нотаріальної палати:

здійснює свою діяльність відповідно до цілей і завдань нотаріальної палати;

приймає у члени нотаріальної палати і виключає з неї;

визначає свою структуру, напрямки і методи роботи, періодичність і порядок проведення зборів чи конференцій;

вирішує питання фінансової діяльності відділення;

відраховує нотаріальній палаті частину коштів, необхідних для виконання її статутної діяльності;

рекомендує своїх членів до складу керівних органів нотаріальної палати і, в разі необхідності, ставить питання про їх відкликання;

використовує інші, передбачені Положенням про нього, форми діяльності.


3.4. Первинні організації та відділення Української нотаріальної палати мають право висловлювати своє ставлення до рішення будь - якого органу нотаріальної палати, який зобов`язаний на це дати відповідь по суті.


 1. Центральними органами Української нотаріальної палати є:

Конференція Української нотаріальної палати;

Рада Української нотаріальної палати;

Ревізійна комісія;

Комісія з питань професійної етики.

Рада Української нотаріальної палати вправі створювати інші комісії для підготовки та реалізації найважливіших програм і напрямків діяльності.


3.6. Вищим керівним органом Української нотаріальної палати є Конференція нотаріальної палати, яка скликається не рідше одного разу на 2 роки і правомочна вирішувати будь - які питання її діяльності.

Позачергові конференції скликаються Радою Української нотаріальної палати з власної ініціативи або на вимогу не менше 1/5 членів нотаріальної палати.

Норми представництва і порядок обрання делегатів на Конференцію встановлюються Радою Української нотаріальної палати. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів.


 1. Конференція членів нотаріальної палати:

затверджує Статут нотаріальної палати, вносить до нього зміни і доповнення;

встановлює кількісний склад і обирає Раду нотаріальної палати, Ревізійну комісію та Комісію з питань професійної етики:

обирає Президента Української нотаріальної палати;

реалізує право власності на майно та кошти УНП;

ухвалює рішення з найважливіших поточних і перспективних питань діяльності нотаріальної палати;

заслуховує звіти Президента, Ради нотаріальної палати, Ревізійної комісії і Комісії з питань професійної етики, приймає по них постанови;

вирішує питання реорганізації та припинення діяльності нотаріальної палати.


3.8. Рішення Конференції з питань обрання центральних органів нотаріальної палати приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів, за винятком рішень з питань реорганізації та ліквідації, де за таке рішення повинно проголосувати 2/3 присутніх делегатів.


3.9. Очолює Українську нотаріальну палату Президент, який обирається з числа делегатів таємним голосуванням більшістю голосів делегатів, які беруть участь в роботі Конференції.

Президент Української нотаріальної палати здійснює свою діяльність на професійних засадах.


 1. Президент нотаріальної палати і віце - Президент можуть одноособово приймати рішення з поточних питань діяльності палати. Коло цих питань встановлюється рішення Ради нотаріальної палати.

В разі відсутності Президента його функції виконує один з віце - президентів.


3.11. Президент Української нотаріальної палати обирається строком на 5 років, але не більше як на два строки підряд.

У разі, коли жоден з кандидатів на обрання Президентом не набере необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому балотуються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. В цьому випадку обраним вважається кандидат, який отримав більшість, але не менше половини голосів.

Президент Української нотаріальної палати очолює Раду нотаріальної палати.


 1. В період між Конференціями діяльністю УНП керує Рада, яка обирається Конференцією строком на 5 років.


3.13.Рада Української нотаріальної палати:

виконує функції нотаріальної палати, за винятком тих, які віднесені до компетенції її членів інших статутних органів;

визначає шляхи реалізації рішень Конференції членів нотаріальної палати;

обирає із свого складу віце - Президентів і відповідального секретаря Ради нотаріальної палати;

утворює постійні комісії, секції та інші групи з числа членів Ради і представників відділень нотаріальної палати;

координує діяльність відділень нотаріальної палати;

здійснює господарське управління майном нотаріальної палати;

затверджує щорічний бюджет, плани основних заходів та штатний розпис адміністративно - управлінського апарату та забезпечує їх виконання;

приймає рішення про витрати коштів на забезпечення організаційних та інших заходів нотаріальної палати;

представляє нотаріальну палату у зносинах з державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями;

готує матеріали для розгляду на конференціях нотаріальної палати;

приймає рішення про заохочення членів нотаріальної палати;

вносить до Статуту нотаріальної палати зміни і доповнення, які не стосуються його основних положень, з подальшим їх затвердженням на Конференції;

затверджує зразки символіки, печатки, штампів та іншої атрибутики нотаріальної палати;

вирішує питання про вступ нотаріальної палати до інших громадських та міжнародних організацій як колективного члена та вихід з них з наступним затвердженням рішень Конференцією нотаріальної палати;

затверджує Положення про відділення та первинні організації нотаріальної палати, розглядає звіти їх керівників та приймає рішення про їх реєстрацію (ліквідацію);

вирішує інші питання, що випливають з цього Статуту;

приймає на роботу та звільнює виконавчого директора Палати.


3.14. Засідання Ради нотаріальної палати проводяться в міру необхідності. Рада правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні понад половини її складу, в тому числі Президент нотаріальної палати.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів і вносяться до протоколу.


 1. Ревізійна комісія Української нотаріальної палати обирається Конференцією строком на 5 років.

Ревізійна комісія:

обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря;

контролює виконання Статуту нотаріальної палати, рішень Конференції Української нотаріальної палати , а також планів основних заходів палати;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю нотаріальної палати, перевіряє правильність виконання бюджету нотаріальної палати;

контролює своєчасність і правильність проходження документів і розгляду пропозицій, заяв і скарг, що надходять в органи нотаріальної палати.

Про результати перевірки складається відповідний документ, який вноситься на обговорення Ради та затверджується Конференцією.


3.15. Комісія з питань професійної етики Української нотаріальної палати :

дає консультації і рекомендації, а також готує методичні розробки з питань професійної етики нотаріусів - членів УНП;

розглядає заяви та скарги членів нотаріальної палати, повідомляючи, у разі необхідності, про свої рішення або пропозиції керівників відповідних організацій та установ;

за заявами заінтересованих членів нотаріальної палати організує перевірку опублікованих у пресі або повідомлених по радіо і телебаченню фактів, що ганьблять честь і гідність нотаріусів, готує інформацію про результати такого розгляду і направляє її відповідним засобам масової інформації.


3.16. Засідання Ревізійної комісії та Комісії з питань професійної етики скликаються в разі потреби.


3.17. Виконавчий директор Української нотаріальної палати організує оперативне управління фінансово - господарською діяльністю Палати і здійснює свою діяльність на підставі Положення про нього, яке затверджується Радою УНП.


^ 4. Правове положення Української нотаріальної палати.

Фінанси і майно нотаріальної палати.

Припинення діяльності нотаріальної палати.


4.1. Українська нотаріальна палата є юридичною особою і має рахунки в банках, в тому числі і валютний, самостійний баланс, печатку та штампи встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Радою і реєструються у встановленому порядку.


Джерелами утворення коштів нотаріальної палати є:

вступні та членські внески членів палати;

добровільні внески юридичних осіб та окремих громадян;

інші надходження, що не суперечать законодавству України.


4.2. Для забезпечення своєї діяльності Українська нотаріальна палата може мати у власності та орендувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Українська нотаріальна палата має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності заснованих нею госпрозрахункових установ і організацій. Нотаріальна палата, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Українська нотаріальна палата подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.


4.3. Припинення діяльності Української нотаріальної палати може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Української нотаріальної палати здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів.

Ліквідація Української нотаріальної палати здійснюється за рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів, або на підставі рішення суду.

Кошти та інше майно Української нотаріальної палати, в тому числі в разі її ліквідації, не може перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.


4.4. Від імені Української нотаріальної палати Президент і один з віце - Президентів, що визначається Радою:


санкціонують фінансові операції нотаріальної палати;

відкривають і закривають рахунки в банківських установах;

укладають договори і встановлюють порядок оформлення договорів і зобов`язань нотаріальної палати;

визначають порядок придбання і реалізації, зберігання і витрачання матеріальних цінностей.

Бухгалтерські документи, а також такі, що змінюють кредитні і розрахункові зобов`язання нотаріальної палати, підписує віце-Президент нотаріальної палати (в разі відсутності - відповідальний секретар, який виконує його обов`язки) і головний бухгалтер Ради нотаріальної палати, а при відсутності останнього - член Ради, до ведення якого віднесені фінансові питання нотаріальної палати.


 1. Рада Української нотаріальної палати знаходиться:

04053, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, оф. 467, готель "Театральний".


 1. Внесення змін і доповнень
 1. Зміни і доповнення до Статуту УНП вносяться Конференцією. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість делегатів, присутніх на Конференції.


5.2. про зміни, що сталися в статутних документах, УНП повідомляє реєструючий орган у 5-денний строк.
Похожие:

Зареєстрований Затверджений iconЗареєстровано затверджений
Затверджений із змінами І доповненнями I з’їздом Федерації спортивного туризму України
Зареєстрований Затверджений iconПостановою №163 від 21. 02
Постановою №163 від 21. 02. 2001 року затверджений Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота...
Зареєстрований Затверджений iconШановні Народні Депутати! Зареєстрований у парламенті закон
Зареєстрований у парламенті законопроект Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» (щодо удосконалення...
Зареєстрований Затверджений iconШановні Народні Депутати! 14. 05. 2012 у Верховній Раді України був зареєстрований Проект закон
Верховній Раді України був зареєстрований «Проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» №10468, ініційований...
Зареєстрований Затверджений iconРегламент Чернігівської міської ради 6 скликання, затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2010 року (2 сесія 6 скликання); Регламент виконавчого комітету Чернігівської міської ради, затверджений рішенням
На запит від 22 жовтня 2012 року №4/зп надсилаємо в електронному вигляді наступні документи
Зареєстрований Затверджений iconШановний Володимире Михайловичу! Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам глибоку повагу і звертаємося до Вас з наступним клопотанням. 20 червня 2011 року у Верховній Раді України був зареєстрований закон
Року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав...
Зареєстрований Затверджений iconДепутатам Верховної Ради України Шановні Депутати Верховної Ради України! У верховній Раді України був зареєстрований Проект закон
У верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня народжуваності...
Зареєстрований Затверджений iconШановний Юрію Ярославовичу! Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам глибоку повагу і звертаємося до Вас з наступним клопотанням. 20 червня 2011 року у Верховній Раді України був зареєстрований закон
Ня 2011 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту...
Зареєстрований Затверджений iconЗатверджений у сумі 126476 грн. 00 коп

Зареєстрований Затверджений iconНаказ №009 м. Київ Відповідно до плану заходів з мисливського собаківництва, який був затверджений на засіданні Ради Федерації 22. 12. 2010 р., Наказую
Відповідно до плану заходів з мисливського собаківництва, який був затверджений на засіданні Ради Федерації 22. 12. 2010 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов