Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года icon

Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 годаНазваниеПоложення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года
Дата конвертации25.03.2013
Размер101.88 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії

Положення № 35 от 25.10.2001

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < НазадДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

25.10.2001 N 35

Додаток 6

до рішення ДАК

від 25 жовтня 2001 р.

Протокол N 35


ПОЛОЖЕННЯ

про експертну раду при Державній акредитаційній комісії


1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні

організаційні та правові засади і умови діяльності експертних рад

при Державній акредитаційній комісії (далі - Рад), що здійснюють

попередній розгляд матеріалів з ліцензування та акредитації вищих

навчальних закладів і вищих професійних училищ за відповідними

напрямами (спеціальностями) підготовки (перепідготовки) фахівців,

підвищення їх кваліфікації за висновками експертних комісій

(фахових рад), а також з ліцензування та атестації

професійно-технічних навчальних закладів з підготовки

(перепідготовки) кваліфікованих робітників та підвищення

кваліфікації робітничих кадрів за висновками регіональних

експертних рад.

2. Рада створюється при Державній акредитаційній комісії

(далі - ДАК), яка забезпечує необхідні умови діяльності Ради при

розгляді ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ

навчальних закладів.

3. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством

України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України,

Міністерства освіти і науки України, рішеннями ДАК, а також цим

Положенням.

4. Кількість Рад та їх персональний склад за пропозиціями

Міністерства освіти і науки України визначає ДАК. Голова Ради та

її заступник призначається рішеннями ДАК. Технічний секретар Ради

призначається головою ДАК зі складу працівників ДАК.

5. Основними завданнями Ради є:

здійснення попередньої (перед засіданням ДАК) експертизи

матеріалів з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів

щодо виконання ліцензійних умов, змісту підготовки

(перепідготовки) фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів,

за певними напрямами (спеціальностями) та підвищення їх

кваліфікації;

здійснення попередньої експертизи матеріалів з ліцензування

та атестації професійно-технічних навчальних закладів щодо змісту

підготовки кваліфікованих робітників, їх перепідготовки з наданням

другої кваліфікації, підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

визначення спроможності навчальних закладів здійснювати

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з певного

напряму (спеціальності), робітничих професій відповідно до

державних вимог;

розгляд і прийняття відповідних рішень з питань ліцензування,

атестації та акредитації навчальних закладів, окремих напрямів

(спеціальностей), робітничих професій;

формування і забезпечення разом з регіональними експертними

радами виконання державних вимог щодо вищої та

професійно-технічної освіти, якості підготовки спеціалістів і

робітничих кадрів.

6. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

організовує і здійснює експертизу матеріалів, які подаються

експертними комісіями (фаховими радами) та регіональними

експертними радами для ліцензування, атестації та акредитації

надання освітніх послуг з заявлених напрямів (спеціальностей)

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки

(перепідготовки), робітничих професій та підвищення кваліфікації

фахівців, робітничих кадрів на відповідність державним вимогам;

формує і подає за результатами ліцензійної, атестаційної,

акредитаційної експертиз до розгляду ДАК висновки щодо

спроможності вищих, професійно-технічних навчальних закладів

проваджувати діяльність з відповідних напрямів (спеціальностей),

робітничих професій за заявленим статусом і

освітньо-кваліфікаційними рівнями;

забезпечує розгляд матеріалів з ліцензування, атестації та

акредитації, які направлені на додаткову експертизу;

забезпечує розгляд матеріалів навчальних закладів щодо

збільшення ліцензійного обсягу, зміни рівнів підготовки фахівців,

статусів навчальних закладів, анулювання, зупинення дії наданих

ліцензій;

готує у межах своєї компетенції рекомендації та пропозиції

щодо інструктивно-методичних матеріалів з організації проведення

ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів.

7. Рада має право:

повертати фаховим радам, регіональним експертним радам,

навчальним закладам матеріали щодо ліцензування, атестації та

акредитації, якщо вони не відповідають встановленим вимогам;

вносити пропозиції щодо анулювання чи зупинення дії ліцензій

у разі невиконання або порушення навчальними закладами умов

провадження освітньої діяльності, подання навчальним закладом

недостовірної інформації про її провадження;

запрошувати на свої засідання керівників навчальних закладів,

представників органів державного управління освітою, замовників

випускників тощо для розгляду питань ліцензування, атестації та

акредитації;

отримувати додаткову інформацію щодо тих чи інших аспектів

діяльності навчальних закладів, що розглядаються на засіданні

Ради;

залучати в установленому порядку фахівців до розгляду питань,

що належать до компетенції Ради, а також до проведення

консультацій, ліцензійної, атестаційної та акредитаційної

експертиз.

8. До складу Ради входять: голова, заступник голови,

технічний секретар, а також представники МОН, міністерств і

відомств, відповідних органів державного управління освітою та

виконавчої влади, провідні фахівці навчальних закладів, наукових

установ, науково-методичних рад, методичних об'єднань, комісій,

підприємств, організацій тощо.

Кількість членів Ради не повинна перевищувати 40 осіб.

9. Склад Ради кожний навчальний рік оновлюється не менше ніж

на 30 відсотків. Ротація голови Ради здійснюється щорічно.

Пропозиції щодо поновлення складу Ради подаються до розгляду і

затверджуються на останньому навчальному засіданні ДАК.

10. Голова Ради несе персональну відповідальність за

виконання покладених на Раду завдань, визначає обов'язки

заступника голови, членів Ради.

11. Члени Ради забезпечують об'єктивність розгляду поданих

матеріалів щодо ліцензійної, атестаційної та акредитаційної

експертиз і прийняття відповідних рішень.

12. Організацію проведення засідань Ради забезпечує ДАК.

13. Процедура розгляду матеріалів з ліцензування, атестації

та акредитації навчальних закладів регулюється даним Положенням.

14. Засідання Ради проводяться під керівництвом голови або, в

разі його відсутності, заступника голови і вважаються

правомочними, якщо в роботі засідання взяло участь більше половини

її складу.

15. Голова (заступник голови) ради не може бути головуючим

при розгляді питання ліцензування, атестації чи акредитації

навчального закладу, працівником якого він є або має до його

діяльності пряме відношення.

16. В день засідання Ради її членам надаються порядок денний

Ради, ліцензійні, атестаційні або акредитаційні матеріали,

висновки щодо ліцензійної, атестаційної або акредитаційної

експертизи навчальних закладів, що розглядаються.

17. Відкриваючи засідання, голова Ради сповіщає про

правомочність засідання, оголошує його порядок денний, прізвища

офіційних осіб, присутніх на засіданні тощо. Потім слово надається

технічному секретарю, який доповідає згідно з порядком денним про

матеріали, які виносяться на розгляд.

18. Голова Ради призначає по кожній справі експерта зі складу

членів Ради відповідно до його фахового спрямування, який

проводить експертизу справи і готує мотивований висновок. Експерт

відповідає за якість і об'єктивність підготовленого висновку.

19. Після проведення експертиз слово надається голові або

заступнику голови для викладення основних рішень (висновків).

20. Після всіх виступів та доповідей по конкретному

навчальному закладу проводиться обговорення питань та приймається

відповідне рішення Ради.

21. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього в

результаті відкритого голосування проголосувала більшість членів

Ради, що брали участь у засіданні.

22. При необхідності на засідання Ради запрошуються керівники

навчальних закладів, установ, організацій питання ліцензування,

атестації чи акредитації яких розглядаються, а також представники

експертних комісій (фахових рад), регіональних експертних рад,

експерти, які можуть бути співдоповідачами.

23. Підставою для розгляду на засіданні Ради матеріалів

навчальних закладів є наявність відповідно ліцензійної,

атестаційної, акредитаційної справ навчального закладу у повному

обсязі, відповідних висновків (рішень) експертної комісії (фахової

ради), регіональної експертної ради з ліцензування, атестації та

акредитації, опису поданих матеріалів.

24. Ліцензійні, атестаційні, акредитаційні справи

оформляються згідно з вимогами, які встановлюються ДАК. Справи,

які оформлені з порушенням встановлених вимог, Рада до розгляду не

приймає.

25. Виправляти у ліцензійних, атестаційних, акредитаційних

матеріалах недоліки, виявлені експертною комісією (фаховою радою)

чи регіональною експертною радою у процесі їх розгляду Радою,

заборонено. Навчальний заклад має право зняти з розгляду

ліцензійну, атестаційну, акредитаційну справу у Раді до початку її

розгляду.

26. Рішення Ради у десятиденний термін після його прийняття

разом з ліцензійною, атестаційною, акредитаційною справою

подається до ДАК.

27. Про негативне рішення Ради навчальний заклад

повідомляється у 10-денний термін після його прийняття. Одночасно

до ДАК надсилається рішення Ради з цього питання.

28. Рада припиняє свою діяльність за рішенням ДАК за

відповідним поданням МОН.

Перелік матеріалів, які подаються на акредитацію

При акредитації спеціальності

1. Заява на проведення акредитаційної експертизи.

2. Копія ліцензії (при повторній акредитації, також копія

сертифіката про акредитацію) зі спеціальності, що акредитується.

3. Довідка про включення до єдиного державного реєстру

підприємств та організацій України.

4. Документ, який засвідчує право володіння (користування)

приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу на термін,

необхідний для завершення циклу навчання, при поданні договору

оренди додається документ, що підтверджує право власності

орендодавця або погодження власника приміщення на суборенду, якщо

майно орендодавця не належить до державної чи комунальної

власності.

5. Звіт про діяльність за заявленою на акредитацію

спеціальністю, в якому зазначається:

5.1. Відомості про:

кадрове забезпечення (таблиця якісного складу

науково-педагогічного персоналу, який бере участь у підготовці

фахівців з зазначеної спеціальності);

навчально-методичне забезпечення (погоджені і затверджені в

установленому порядку навчальний план, освітньо-професійна

програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, таблиця

наявності і повноти навчально-методичного забезпечення зі

спеціальності, бібліотечний фонд);

матеріально-технічне забезпечення (інфраструктура, площі та

обладнання, що використовуються в навчальному процесі);

відповідність вимогам та критеріям, встановленим МОН і ДАК

(порівняльна таблиця критеріїв та вимог до акредитації підготовки

фахівців відповідних рівнів).

5.2. Результати виконання контрольних робіт з

фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін (у табличній

формі).

5.3. Перелік зауважень (приписів) контролюючих державних

органів, а також претензії юридичних і фізичних осіб щодо

освітньої діяльності навчального закладу із заявленої для

акредитації спеціальності за період підготовки (перепідготовки)

фахівців, заходи на їх усунення та інформація про хід виконання

цих заходів.

При акредитації ВНЗ за певним рівнем

6. Матеріали визначені у п. п. 1, 3, 4, 5.

За п. 5.1 подається узагальнена інформація щодо навчального

закладу в цілому.

7. Перелік усіх спеціальностей, за якими ВНЗ здійснює

підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації (копії

ліцензій та сертифікатів про акредитацію з усіх спеціальностей, за

якими заклад готує фахівців).

8. Додатково відображається:

8.1. Загальна кількість студентів, які навчаються у ВНЗ, їх

розподіл за напрямами, спеціальностями та формами навчання.

8.2. Результати діяльності аспірантури і докторантури за

останні 5 років (для ВНЗ IV рівня акредитації).

8.3. Дані про міжнародні зв'язки з навчальними закладами та

освітніми організаціями.

8.4. Інформація про видання та підготовку до видання

підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН,

за останні 5 років.

Примітка. Подані матеріали повинні бути розглянуті на вченій

(педагогічній) раді навчального закладу. Звіт підписується

керівником і скріплюється печаткою навчального закладу.


"Збірник законодавчих, нормативних та директивних

документів з питань організації навчально-виховного

процесу у вищому навчальному закладі",

випуск 1, 2002 р.
Похожие:

Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти ( z0072-04 )
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України
Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про громадську раду при Волинській обласній державній адміністрації (далі Положення) Розділ I загальні положення
Громадська рада при Волинській обласній державній адміністрації (далі Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при рада при Вінницькій обласній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним...
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації. (додаток №2) Затвердити Регламент громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації (Додаток №3)
Затвердити Положення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації. (додаток №2)
Положення про експертну раду при Державній акредитаційній комісії Положення №35 от 25. 10. 2001 По состоянию на 26 марта 2007 года iconПоложення про громадську раду при Романівській районній державній адміністрації Розділ І. Загальні положення
Громадська рада при Романівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов