Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі icon

Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районіНазваниеОсновні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі
Дата конвертации26.12.2012
Размер107.98 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Основні заходи

реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки

в Ружинському районі
пп

Пріорітетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн. (2011/

2012)

Очікуваний результат

^ 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.1

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Розробка, своєчасне затвердження та оприлюднення у друкованих засобах масової інформації планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також змін до них

Управління економіки райдержадміністрації

До 15 грудня

Кошти міс-цевого бюджету

У межах кошторису

Забезпечення прозорого та ефективного процесу прийняття регуляторних актів з питань регулювання підприємницької діяльності
Оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів

Розробники проектів регуляторних актів

Постійно

Кошти міс-цевого бюджету

У межах кошторису

Отримання зауважень та пропозицій від суб»єктів підприємництва
Надавати суб»єктам господарювання консультаційну допомогу з питань реалізації регуляторних актів, прийнятих регуляторними органами району

Розробники проектів регуляторних актів

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Підвищення обізнаності суб»єктів господарювання про прийняті регуляторні акти

1.2.

Удосконалення системи видачі докуметів дозвільно-погоджувального характеру за принципом організаційної єдності

Здійснювати моніторинг дозвільних процедур при започаткуванні власної справи, розробка пропозицій щодо їх пдальшої оптимізації в напрямку спрощення

Державний адміністратор, представники місцевих дозвільних офісів (за згодою)

Один раз на півріччя

Фінансування не потребує
Прозорість та доступність при отриманні документів дозвільного характеру. Скасування дозвільних докуменів, застосування яких є недоцільним
Здійснювати моніторинг видачі документів дозвільного характеру

Державний адміністратор

Щоквартально

Фінансування не потребує
Удосконалення дозвільних процедур

^ Пріорітетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн. (2011/

2012)

Очікуваний результат


1.3

Удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Готувати та вносити в установленому порядку до центральних органів виконавчої влади пропозиції до проектів законів щодо удосконалення дозвільної системи, мікрокреди-тування

Державний адміністратор, представники місцевих дозвільних офісів (за згодою), громадські об»єднання підприємців (за згодою)

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва. Усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницку діяльність

^ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1

Розширення доступу суб»єктів малого підприємництва до кредитних ресурсів

Вивчати потреби малого підприємництва в отриманні фінансових ресурсів для започаткування та ведення бізнесу

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Визначення обсягів фінансово-кредитних ресурсів, необхідних для розвитку суб»єктів малого підприємництва

2.2

Фінансова підтримка безробітних, повернення їх до категорії зайнятого населення

Надавати фінансову допомогу для започаткування власної справи та виплати одноразової допомоги по безробіттю

Районний центр зайнятості

2011-2012 роки

Кошти фонду загальнообов»язкового держа-вного соці-ального страху-вання на випа-док безробіття

У межах кошто-рису

Започаткуваня безробітними власної справи, збільшення кількості зайнятого населення

2.3

Забезпечення доступу підприємств малого бізнесу до бюджетних фінансових ресурсів

Залучати суб»єкти малого підприємництва до участі торгах (тендерах) на закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти державного і місцевих бюджетів

Бюджетні установи району

2011-2012 роки

Кошти розпорядників бюджених ресурсів

У межах кошто-рису

Створення умов добросовісної конкуренції суб»єктам малого бізнесу з виробництва продукції, надання послуг

2.4.

Фінансування пріоритетних сфер розвитку підприємництва

Надавати фермерським господарствам фінансову допомогу на придбання техніки, насіння, паливно-мастильних матеріалів (на конкурсній основці)

Житомирське відді-лення Українського державного фонду підтримки ферме-рських господарств

(за згодою)

2011-2012 роки

кошти Державного бюджету України

Відповідно до приз-начень Державного бюджету

Поліпшення фінансового, матеріально-технічного стану фермерських господарств

№ п/п

^ Пріорітетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн. (2011/

2012)

Очікуваний результат


3. Ресурсна та інформаційна підтримка

3.1.

Ресурсна підтримка

Проведення семінарів, засідань за круглим столом з предтавниками малого бізнесу

Управління економіки райдержадміністрації,

державна податкова інспекція у Ружинському районі

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Доведення до відома суб»єктів малого підприємництва змін у чинному законодавстві, визначення кола проблем, що турбують малий бізнесОновлювати бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування,

об»єктів незавершеного будівництва, вільних земельних ділянок

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Забезпечення доступу до майнових баз даних для облаштування бізнесу

3.2.

Інформаційна підтримка

Проведення святкування «Кращий підприємець Ружинщини»

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012 роки

Кошти міс-цевого бюджету

У межах кошторису

Популяризація підприємницької дііяльності

4. Формування інфрастуктури підтримки підприємництва

4.1.

Залучення суб»єктів малого бізнесу до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжна-родні ринки

Залучати до участі у регіональних, міжрегіо-нальних та міжнародних виставках-ярмарках та інших заходах кращі підприємства малого бізнесу

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012 роки

Кошти організаторів виставкових заходів та їх учасників

У межах кошто-рису

Розвиток економічних зв»язків суб»єктів підприємницької діяльності

4.2.

Формування системи взаємодії з громадськими організаціями

Забезпечити ефективну роботу коррдинаційної ради з питань розвитку підприємництва шляхом залучення до складу рад широкого кола представників малого бізнесу та систематичного розгляду актуальних проблем, які заважають розвитку підприємництва


Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012 роки

Фінансування не потребує
Залученян громадських організацій до вирішення актуальних проблем розвитку малого підприємництва

№ п/п

^ Пріорітетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн. (2011/

2012)

Очікуваний результат


5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

5.1.

Удосконалення професійної орієнтації незайнятого населення щодо активної трудової діяльності у сфері малого бізнесу

Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість

Районний центр зайнятості

2011-2012 роки

Кошти фонду загальнообов»язкового державного соціального страхування на випадок безробіття


У межах кошто-рису

Підвищення конкурентноспроможності безробітних на ринку праці

5.2.

Впровадження нових методів професійної орієнтації незайнятого населення

Забезпечити функціонування курсів цільового призначення «Основи підприємницької діяльності» та «Підприємець-початківець»

Районний центр зайнятості

2011-2012 роки

Кошти фонду загальнообов»язкового державного соціального страхування на випадок безробіття


У межах кошто-рису

Впровадження нових методів професійної орієнації незайнятого населення
Загальна вартість програми (тис. грн.)*

За джерелами фінансування

2011 рік

2012 рікМісцевий бюджет

5,0

5,0

Фонд загальнообов»язкового соціального страхування на випадок безробіття


102,0

144,0
Всього:
107,0

149,0


Примітка: *Прогнозовані обсяги бюджетних коштівПохожие:

Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconРішення десята сесія VI скликання від 23 березня 2012 року №172 Про внесення змін до рішення районної ради від 24. 02. 11 №42 «Про Комплексну програму підтримки малого підприємництва у Володарсько-Волинському районі на 2011-2012 роки»
Володарсько-Волинському районі на 2011-2012 роки», доповнивши пункт 1 – «Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності»...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconКомплексна програма підтримки малого підприємництва
Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Ружинському районі на 2011-2012 роки (далі Програма) розроблена на виконання...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі icon9. Основні заходи з реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Жидачівському районі на 2011-2012 роки
Впорядкування і вдосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності, подолання бар’єрів на шляху становлення і розвитку...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconЗаходи щодо| реалізації| програми| підтримки| малого підприємництва| у дм. Дружківкамм м. Дружківка на 2011-2012 роки|
Реалізація державної регуляторної політики на основі активізації взаємодії бізнесу, органів влади І громади
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconДружкiвська мiська рада
Про затвердження Програми підтримки малого підприємництва у м. Дружківка на 2011 2012 роки та підсумки виконання Програми підтримки...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconПро затвердження Програми розвитку та підтримки малого підприємництва у м. Запоріж жі на 2011-2012 роки
Україні», на виконання Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну Програму сприяння розвитку...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 02. 10. 2012 №349 «Про розроблення проекту комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2013-2014 роки»
Про розроблення проекту районної комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Ємільчинському районі на 2013-2014...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconПитання 1: Про хід виконання заходів Комплексної програми розвитку підприємництва в Запорізькій області на 2009 – 2010 роки за підсумками 2009 року. (Інформація Головного управління економіки облдержадміністрації)
Ва та мінімізації негативного впливу кризових явищ на діяльність малого підприємництва, протягом року реалізувались заходи Комплексної...
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconРішення №326 19 сесія 6 скликання 25 грудня 2012 року Про районну Програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки
Олійника В.І. про виконання Районної програми підтримки малого підприємництва за 2011-2012 роки взяти до відома
Основні заходи реалізації комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки в Ружинському районі iconРішення про затвердження Програми підтримки малого підприємництва у місті Білгороді-Дністровському на 2011-2012 роки
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва від 15 грудня 2010 року розглянувши проект Програми розвитку малого підприємництва...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов